ببینید: قدیمی ترین کتاب جهان در حراجی به قیمت 3 میلیون پوند فروخته شد


یک نسخه خطی کتاب مقدس مصر باستان در حراج کریستی لندن به قیمت 3 میلیون پوند به حراج گذاشته شد.

گفته می شود این نسخه یکی از قدیمی ترین کتاب های جهان است و حدود 1700 سال پیش نوشته شده است.

این کتاب حاوی چندین متن مسیحی است که به زبان قبطی نوشته شده است و کاغذ آن از پاپیروس است.

این دست نوشته باستانی در سال 1952 در مصر کشف شد و در کوزه ای در شن دفن شد.

کارشناسان می گویند این نسخه حاوی متون دو نوشته یونس و نامه اول پطرس است که از قدیمی ترین متون مسیحی هستند.