تعریف اقتضای محیطیاقتضای محیطی وضعیتی است که زمانی رخ می دهد که یک خطر زیست محیطی به دلیل یک پدیده طبیعی یا فعالیتی که توسط انسان انجام می شود وجود داشته باشد. این سناریویی است که به طور غیر منتظره ایجاد می شود یا می توان آن را از یک مطالعه یا پایش محیطی پیش بینی کرد. معمول (…)

دیدگاهتان را بنویسید