تعریف تصعید معکوسبه گفته متخصصان ترمودینامیک، تصعید معکوس فرآیندی است که با تغییر فاز توسط ماده ای که موفق می شود از حالت گازی به فاز جامد عبور کند و از حالت مایع عبور کند، مشخص می شود. تصعید قهقرایی، تصعید زدایی و رسوب از دیگر نام هایی است که به این پدیده داده شده است که به دلیل (…)

دیدگاهتان را بنویسید