تعریف تفکر سیستمیتفکر سیستمی یک روش تحلیلی است که موضوعات مورد مطالعه خود را سیستم هایی در نظر می گیرد که اجزای آن به هم مرتبط هستند. به این ترتیب، عناصر مختلف را به عنوان بخشی از یک کل می‌گیرد و پیوندهایی را که با یکدیگر برقرار می‌کنند بررسی می‌کند و به دنبال یافتن الگوهای رفتاری برای تولید دانش درباره عملکرد کل است. می توان (…)

دیدگاهتان را بنویسید