تعریف حقوق برابرحقوق برابر اصلی است که در یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. این سازمان می‌خواهد تضمین کند که همه انسان‌ها، صرف‌نظر از سن، ملیت، ترجیحات و هر عامل دیگری، به رفتار برابر تحت قانون دسترسی داشته باشند. متاسفانه در (…)

دیدگاهتان را بنویسید