تعریف دانش تجربیدانش تجربی دانشی غیر علمی است که بر اساس تجربیات و مشاهده امری خاص به وجود می آید. بنابراین، با تعامل با انواع موجودات و با درک پدیده ها یا عناصر مختلف به دست می آید. برخلاف سایر داده هایی که با عبور (…) جذب می شوند، به وجود نمی آید.

دیدگاهتان را بنویسید