تعریف فرسایش رودخانه ایفرسایش رودخانه ای عبارتی است که اشاره به زوال یا تغییری دارد که در یک منظر در نتیجه عمل رودخانه هایی که از یک منطقه خاص می گذرند، مشهود است. معمولاً پوسته زمین به دلیل رسوبات، رطوبت و سایر مسائل مربوط به محیط آبی و (…) تغییراتی را تجربه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید