تعریف فرصت برابرفرصت های برابر مفهومی است که به این واقعیت اشاره دارد که همه افراد باید از امکانات یکسانی برای توسعه و دسترسی به رفاه برخوردار باشند. این مفهومی است که با ایده عدالت اجتماعی همراه است. هنگامی که یک فرد متولد می شود، شانس پیشرفت او تا حد زیادی به زمینه او بستگی دارد (…)

دیدگاهتان را بنویسید