تعریف فرهنگ اینکافرهنگ اینکا مفهومی است که به تمدن اینکاها اشاره دارد. این قوم قبل از کلمبیا بود که موفق شد مهمترین امپراتوری قاره آمریکا را در آن زمان توسعه دهد: امپراتوری اینکاها یا در کچوا، تاهوانتینسویو. به لطف گسترش سرزمینی خود، فرهنگ اینکاها در منطقه ای حدود 2 (…) توسعه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید