تعریف قانون حیواناتحقوق حیوانات قانونی است که هدف آن حفاظت از کرامت، آزادی و زندگی موجودات غیر انسانی است. بنابراین، از آن حقوق مثبتی تشکیل شده است که به دنبال تضمین رفاه حیوانات هستند. هنجارهایی که قانون حیوانات را تشکیل می دهند شامل جانوران، حیوانات خانگی، نمونه هایی می شود که (…)

دیدگاهتان را بنویسید