تعریف قانون عینیقانون عینی هر هنجار حقوقی، قانون یا دستوری را در بر می گیرد که با تجویز تعهد، نیاز به اتخاذ رفتاری را در برابر موضوعات یا رویدادهای معین نشان می دهد. قبل از پرداختن به خصوصیات و دامنه این مقوله، بسیار مهم است که بدانیم (یا به خاطر بسپاریم) که هر ملتی (یعنی هر دولتی) تحت حکومت است (…)

دیدگاهتان را بنویسید