تعریف ماده شیمیایییک ماده شیمیایی انواع مختلفی از مواد است که در سطح شیمیایی دقیق و همگن مشخص می شوند. ویژگی خاصی که آن را مشخص می کند حول ترکیب شیمیایی آن می چرخد ​​که ثابت است. یعنی اتم های تشکیل دهنده هر یک از این مواد فقط به نسبت های ثابت و ذرات تشکیل دهنده آنها ظاهر می شوند (…)

دیدگاهتان را بنویسید